Karády Viktor

Antiszemitizmus és zsidó identitásdilemmák

(nálunk és Nyugaton)

Elõadásomban hosszú távú történelmi visszatekintést nyújtok a honi zsidóság

egymással gyakran konfliktusban álló kollektív identitásmodelljeinek

alakulásáról és ezek feltételezhetõ (néha még konkrét jelzésekkel is

igazolható) kapcsolatáról az antiszemita indulatok kifejezõdési formáival

és nagyobb mértékû, esetenként össztársadalmi érvényre jutásához. Ez egy

szóbeli szöveg rövid írásbeli változata, így helyhiány miatt meg fogom tartani

ennek esszé jellegét s eltekintek témáim részletesebb társadalomtörténeti

illusztrálásától.

Mindenekelõtt – a címmel kapcsolatos félreértések elkerülése végett –

szeretném leszögezni: nem gondolom, hogy az antiszemitizmus legtöbb

megnyilvánulásait bármiképp is a zsidó identitásformákkal vagy akár a zsidóság

társadalmi elhelyezkedésének egyéb aspektusaival lehetne „megmagyarázni”.

Emlékezetemben van az, amit egykor, 1967-ben, első s feledhetetlen

mesterem, Raymond Aron errõl mondott, ti. hogy az antiszemitizmus elemzése

leginkább csak a pszichiáterek feladata lehet… Azt hiszem, evvel alapjában

mindannyian, akik szerencsénkre nem kaptunk zsidóellenes töltetû

neveltetést, egyet kell, hogy értsünk, már csak azoknak a valóban józan

ésszel fel nem fogható szenvedélyeknek a láttán is, amelyeket az antiszemita

diskurzus légből kapott s fantasztikusabbnál fantasztikusabb „érvekkel” mozgósít. Mindebbõl

a mai Magyarországon is könnyen lehet ízelítõt kapni. A diskurzusban felhozott

„okok” vagy ürügyek köszönõ viszonyban sincsenek a zsidóellenes

indulatok intenzitásával, megkérdõjelezhetetlenségével, önmeggyõzõ,

profetikus jellegével.

Idevágó módszertani alapállásom tehát e tekintetben az, hogy az antiszemitizmust

az érintett társadalmak belsõ szükségleteivel kell próbálni értelmezni.

Ezek azonban lényegileg függetlenek a helyi zsidóság jellegétõl vagy esetenként akár

meglététõl is. Utóvégre ismerünk széles antiszemita köröket magukban

foglaló társadalmakat (hirtelenjében két olyan végletesen eltérõ országot

említenék, mint Lengyelország és… Japán), ahol zsidók gyakorlatilag nem

élnek (Japánban még történelmileg sem igen éltek soha közészlelésre igényt

49

tartó csoportként) – kivéve az antiszemiták fantazmáiban. Ellenpéldaként

tegyük hozzá, hogy Európa teljes északi és déli perifériáján, tehát mind

Skandináviában, mind a földközi–tengeri nagyrégióban ismeretlen volt –

s ebbe még az arab országok is beletartoztak a legutóbbi idõkig – az a saját

csoportot társadalmilag azonosító és nárcisztikusan megkülönböztetõ,

„kódszerûen” terjesztett judeofób gyûlöletbeszéd, amely Közép-, Kelet- és

Nyugat-Európa némely országának középosztályaiban a 19. század óta

széles körben polgárjogot nyert. Munkahipotézisem tehát azt sugallja,

hogy – tekintve a judeofóbia projekciós, imaginárius, konstruált, azaz

„kitalált” természetét – az antiszemita közbeszéd eredetét nem a zsidóságban,

még csak nem is feltétlenül a történelmileg kialakult zsidó–nem

zsidó viszonyban – a Bibó István által felvetett „rossz történelmi

összeszervezõdésben” – kell keresni, hanem azokban a kollektív ellenségképeket

fabrikáló csoportlélektani mechanizmusokban, melyek egyes

társadalmakban s különösen egyes történelmi konjunktúrákban a helyileg

uralkodó csoportokban a történelmileg kialakított önképet az attól elkülönítettek

(a „mások”, az „idegenek”, a „beköltözõk”, a „térhódító kívülállók”)

el- és megvetésével kísérlik meg erõsíteni.

Az antiszemitizmusnak – feltevésem szerinti – elsõsorban öngerjesztõ

jellege azonban nem jelenti azt, hogy maga az antiszemita környezet ne

hatott volna s ne hatna továbbra is a zsidó identitásképzés lehetõségeire

és preferenciális választásaira. Ebbõl a szempontból a zsidóság válaszai

a zsidóellenes nyomásra ideáltipikusan mindig a bezárkózási és a beolvadási

stratégiák mentén fogalmazódtak meg. Próbáljuk meg ezeknek honi

fejlõdését nagyobb történelmi korszakokban nyomon követni, annál hangsúlyosabban

utalva a párhuzamos nyugat-európai fejleményekre, hogy

a feudalizmus utáni viszonyokra jellemzõ zsidó identitásmodellek eredeti

formái rendre tõlünk nyugatabbra, elsõsorban a német kultúrkörben alakultak

ki.

A hazai fejlõdést e tekintetben is két oldalról: az egész nemzetállamot

építõ honi társadalom és a zsidóság oldaláról lehet megvilágítani.

Ez utóbbi szempontból a legfontosabb történelmi összetevõt a lényegében

(statisztikailag eléggé elenyészõ kivételektõl eltekintve) a 17. század

végétõl induló (már a bécsi zsidók 1670 utáni kiûzetésétõl számítható) betelepülés

kettõs területi és kulturális szerkezete szolgáltatta. A 18. század

betelepülői elsõsorban Nyugatról – Bécsbõl, Cseh- és Morvaországból,

néha a német területekrõl érkeztek, nyugat-jiddis vagy egyenesen német nyelvûek

voltak (már amennyire a korabeli német nyelvjárásoknak bármiféle linguisztikai egységet lehet tulajdonitani), kisebb közösségeket alkottak, a nyugati városok patrícius polgárságána

életviszonyaihoz voltak szokva, nem érintették õket a

keleti ortodoxia legújabb hitbuzgalmi és közösségszervezõdési áramlatai (így

a haszidizmus vagy a frankizmus), ellenben korán ki voltak téve a berlini

(mendelssohni) haszkala (zsidó felvilágosodás) ideológiai hatásának.

Evvel szemben Lengyelország 1775 utáni felosztásaival a Habsburg Birodalomba

kerülõ Galíciából s kisrészt Bukovinából és egyebünnét keletrõl

induló, tömegében nagyobb méretû bevándorlás, mely a reformkorban érte

el demográfiai csúcspontját, sokkal szigorúbb hagyományos kötöttségû

zsidóságot hozott az országba. A kettõs területi-kulturális háttér a belsõ

települési viszonyokat is messzemenõen meghatározta. A „nyugati” zsidók

Nyugat- és Közép-Magyarországon telepedtek le, fokozatosan húzódva

nyugat-keleti és -déli irányba. A „keleti” zsidók szállásterületei viszont

lényegében megmaradtak Észak- és Kelet-Magyarországon. A kelet–nyugati

megosztottság még magát az ortodoxiát is elkülönülő frakciókra tagolta az 1868-as

vallásszakadás után is. A dualista kor végéig tipikus része volt ez utóbbinak

a máramarosi nagy haszid befolyás alatt álló ortodox tömb (1910-ben

a vidéki zsidóság közel egy tizede, s a legnagyobb zsidó koncentráció egy

megyében). Ezen elsõdleges területi-kulturális jellegû meghatározottság

mellett a hosszú 19. században döntõ volt egy másodlagos tényezõ, a vagy

zömmel magyar (és német) vagy „uralt” nemzetiségi (tehát a németen kívüli

más) környezet. Az alföldi és nyugat-magyarországi zsidó identitáskeresési

modellek között már korán megjelent a magyar nemzetállam felé való

tájékozódás eleme, míg az északi és keleti ortodoxiában, melynek szlovák,

rutén vagy román volt domináns közvetlen etnikai kapcsolathálója, ez sokkal

kevésbé volt jelen – ha ugyan egyáltalán.

Ami az össztársadalmi viszonyokat illeti, e téren a zsidó identitásválasztások

keretfeltételét alapvetõen (és most már eléggé közismerten) három

nagyobb társadalomtörténelmi tényezõ szolgáltatta, amelyek a reformkori

helyzetben, amikor a polgári nemzetállam építésének lehetõsége megnyílott

s ez politikai síkon megkezdõdött, tulajdonképpen eggyé olvadtak össze.

Ezt hívtam – bizonyos leegyszerûsítéssel és mindenfajta elméleti pretenció

nélkül – „asszimilációs társadalmi szerzõdésajánlatnak”. E három tényezõ

51

között legelõször kell említeni azt, hogy a török kiûzése utáni demográfiai

depresszió állapotában (népességi deficit, különösen városi, polgárosodásra

kész s városi közvetítõ és termelõ funkciókat ellátó népesség terén) a zsidó

bevándorlást a földbirtokos nemesség pártolta, támogatta vagy legalábbis

pozitív semlegességgel tolerálta. Evvel kialakult egy de facto kölcsönös

gazdasági érdekkapcsolat a zsidóság és a politikai uralkodó osztály között.

A második tényezõ a népesség többségében nem magyar etnikai jellege volt,

amely eleve problematikussá tette a polgári nemzetállam lehetõségét, annál

is inkább, mivel a városi iparos és kereskedõ „elõpolgárság” zömmel német

vagy (kisebb mértékben) más (szerb, „görög” stb.) allogén kulturális kötöttségû

volt. Ilyen körülmények között a nemzetállami terv képviselõinek nemzetiségi

szövetségesekre volt szüksége, innen kezdettõl fogva az „asszimilációs

ajánlat”, amelyben a nemzetiségi beolvadóknak s köztük a zsidóknak

is integrációs lehetõséget ígértek a nemzetállami elitben a nemzetépítés

programjának támogatása fejében. Ez elsõsorban a magyar nemesség

kisebbségi helyzetébõl adódó kedvezõtlen nemzetiségi erõviszonyok

terméke volt, hiszen 1850-ben a törzsmagyarság számerejét még 42% alá

becsülték. Hasonló helyzet sehol egyebütt nem volt Európában. A harmadik

fõ tényezõt az ország Európában szintén teljesen egyedülálló felekezeti

megosztottsága képezte. Többségi felekezet híján (az ellenreformáció után

egy ideig államvallási pozíciójú római katolikusok is csak kb. 47-48%-nyi

kisebbséget képeztek a magyar korona országaiban Erdéllyel együtt, de

Horvátország nélkül a 19. század közepén), a felekezeti erõviszonyok

feszültségei (nevezetesen a katolikus–protestáns és a keleti és a nyugati

kereszténység közötti megosztottság) mellett a zsidóellenességnek nem

juthatott olyan összekötõ „kód”szerep a vallási mezõben, mint például

a korabeli német államokban vagy néha egyebütt is a szekularizáció kezdetén

álló, modernizálódó Európában. Ott a többségi (sokszor államvallási

státuszú) uralkodó felekezethez tartozás a nemzetállami integrációnak is

fontos kulturális összetevõje maradt, míg nálunk nem.

Ilyen, viszonylag kedvezõ körülmények között, az asszimilációs ajánlatra

a betelepült zsidóság reakciója annál pozitívabban alakult, hogy a liberális

nemesség a maga részérõl korán elkezdte az ajánlatban foglaltakat

megvalósítani. Ennek leglátványosabb mozzanatait képezte az 1840-es

„félemancipációs” törvény a szabad iparûzésrõl és a városba településrõl,

52

az 1848–49-es harctéri integráció, amely (igaz, a márciusi napokat követõ

kezdeti pogromok után) már az 1849. június végén szimbolikusan meg

is valósított emancipáció tervének jegyében történt; az 1867-es formális

jogegyenlõségi törvény, majd – lezáró aktusként – az 1894–96-os valláspolitikai

törvényhozás, amely egyéb szekularizációs lépések mellett meghozta

a „recepciót”, a zsidó vallás államilag elismert méltóságának a nagy

keresztény felekezetekével egyenrangúvá emelését. Az egyes történészek

által „magyar–zsidó szimbiózisként” aposztrofált asszimilációs folyamat

kétségtelenül gyors mentalitástörténeti változásokat hozott a zsidó önmeghatározás

uralkodó modelljében. Ezek egyben elválaszthatatlanul zajlottak

le a zsidóság kiemelten gyors – minden egyéb népcsoportot messze meghaladó,

látványos „polgárosodásával”. Ez utóbbinak fõ elemét itt – szintén

mindenfajta elméleti pretenció nélkül – a rendkívüli szakmai-gazdasági

mobilitásban ragadhatjuk meg. Az asszimilációs identitásváltásnak összefoglalva

így négy fontosabb, egymással szorosan összefüggõ mozzanatát

különböztethetjük meg, melyeknek prototípusait mind megtalálni a nyugat-

európai zsidó asszimilációban is. Magyarországon legkonkrétabban

a német–zsidó asszimiláció volt modellértékû, már csak azért is, mert a honi

zsidóság is a német kultúrkörhöz tartozott a 19. században, és a késõbbi

német birodalmi zsidóság volt Európa messze legnagyobb tömegû „asszimilált”

zsidó népessége, amely egy új keletû nemzetállamban integrálódott

(még ha nem is a legszerencsésebb politikai körülmények között).

Az asszimiláció legkorábban megindított s leglátványosabb eredményekkel

járó folyamatának a nemzeti (azaz magyar) akkulturáció minõsíthetõ. Ez

gyors, a többi allogén nemzetiséghez képest feltûnõen gyors nyelvváltással

járt a „nyugati” zsidóságban, de az ortodoxia magyar nyelvi közegben

elhelyezkedõ csoportjaiban is. A szatmári haszidok világszerte máig is széles

körben a magyart használják világi nyelvként a helyi fõnyelv mellett (pl.

Amerikában vagy Izraelben), ami teljesen elüt a haszidok erõsen konzervatív

nyelvi hagyományaitól. De a nyelvváltáshoz kultúrantropológiai hasonulás

is járult az életmódban, az étkezési szokásokban, az öltözködésben,

a nyilvános önbemutatásban. Stratégikus, mondhatni „önasszimiláló” eszközei

és elemei voltak ennek a folyamatnak a zsidó nyilvános jogú iskolahálózat

elmagyarosítása – annyira, hogy a mindig is kizárólag magyar

nyelvû állami, református és unitárius elemik mellett 1900-ra már a zsidó

53

elemik is csak magyarul oktattak –, a neológ és a status quo ante típusú

hitközségekben a magyar prédikáció általánosulása ugyanakkorra

vagy – egyéni szinten – a családnév–magyarosítási mozgalom, melynek

az 1919 elõtti évtizedekben a városi zsidóság adta a legtöbb résztvevõjét

(az összes mintegy 60%-a erejéig). A zsidó akkulturáció erejére jellemzõ, hogy

sok tanúság szerint – saját interjúim eredményeire is tudok itt hivatkozni

– a nemzetiségi többségi területeken (pl. Észak-Magyarországon) az elmagyarosodott

helyi zsidók maguk is a magyarosodás ágenseiként viselkedtek,

annyira, hogy az „ébredõ” szlovák nacionalizmus antiszemita töltete a

magyarellenességbõl is táplálkozott.

Az ilyen politikai horderejû magatartás nem fejlõdhetett volna ki, ha a

zsidóság nagyobb részlegei nem vették volna át a nemzetállam építésének

politikai programját. Ebben persze a neológia járt az élen, míg az ortodoxia

inkább csak jóindulatú közömbösséget tanúsított egy olyan állam

megerõsítése iránt, amely Európa e részén egyedül nyújtott aktív védelmet

a zsidókra is kiterjesztett jogállamiság égisze alatt – mint ezt az 1882–83-as

tiszaeszlári rágalomper pozitív kimenetele is bizonyította – az 1870-es

évektõl itt is kibontakozó politikai antiszemitizmus támadásaival szemben.

A politikai azonosulás konkrét igazolására a zsidó elit politikai integrációja

is szolgálhatott. Igaz, itt már korán szembesülhettek a magasabb pozíciók

zsidó várományosai az asszimilációs ajánlat õket érintõ különleges korlátaival.

Ha a kiegyezés után nemsokára megválasztják a Deák–párt égisze

alatt az elsõ zsidó felekezetû parlamenti képviselõt (Wahrmann Mórt), és

a következõ évtizedekben számos más zsidó származású politikus kerül

magas állami funkciókba, beleértve miniszteri bársonyszékeket is, ezek

rendre csak kitértek lehettek, s az elsõ (és a kommunista idõkig utolsó)

zsidó vallású miniszter, Vázsonyi Vilmos csak az új császár alatt, a Monarchia

összeomlása elõtti évben kerül a kormányba. „Díszzsidókra” szüksége

van legitimációs célokra a továbbra is a liberális fõnemesség irányította

– azaz rendi osztályuralmát a szûkre szabott parlamentáris köntösben

továbbra is fenntartó – rendszernek, de döntéshozó pozícióba már csak inkább

– kivételekkel – olyan zsidót enged a konzervatív-szabadelvû elit, aki

az asszimilációs elkötelezettség oltárán a „kitéréssel” járó teljes önfeladás

áldozatát is meghozza, hogy ezzel is megfeleljen az állam urainak felemás,

öncsaló és a klerikalizmussal mindig kompromisszumokra kész szekulari54

zációs politikájának. A magyar zsidóság politikai integrációját jól megvilágítja

e téren a zsidó szerepvállalás két történelmi sajátossága. Egyrészt

a zsidók politizálása messzemenõen rendszerhû, azaz kormánypárti berkekben

zajlott. Mindenesetre ritka kivételektől eltekintve igyekezett elkerülni annak látszatát, hogy sajátos

zsidó érdekképviseletként jelenjen meg. Másrészt a politikai identitásváltással

járó „Mózes–hitû magyarkodás” annyira általános magatartássá vált,

különösen a millenniumi nemzeti felbuzdulás évadjában, tehát éppen akkor

(1887), amikor a pesti származású zsidó intellektuelek által szervezett cionista

mozgalom is zászlót bontott, hogy a cionizmust nálunk általános elutasítás

fogadta, mégpedig a magyar sovinizmustól kölcsönzött jelszavakkal.

(„Nekünk itt van Sion!”) Az ilyenfajta nemzeti begyökerezettség késõbb

öncsalónak bizonyuló kultusza is teljesen nyugat-európai jellegû volt, bár

ezen a téren aligha volt szükség nyugati példákra : ezek modelljét pedig

annak idején már a berlini haszkala ideológusai is megfogalmazták.

Az áttéréssel megpecsételt szimbolikus önfeladást és formális identitásváltást

azonban csak a magas állami méltóságra posztulálóktól várták el.

Ez nem volt benne az „asszimilációs szerzõdésben”. Bizonyos mértékû

világiasodás azonban igen, hiszen a mózesi törvények szigorú betartása –

a konnubium, a kommenzalitás, a közös iskolázás stb. visszautasítása –

elvben lehetetlenné tette volna a legelemibb szintû társadalmi integrációt.

Ennek folytán nálunk a Monarchia Lajtán túli területeihez képes (Bécs,

Prága) sokkal kisebb arányú volt az áttérési mozgalom, de hasonló, sõt talán

szélesebb körû, mindenesetre látványosabb eredményû a zsidó szekularizáció.

A honi „nyugatias” zsidóság nagyobbik hányada az asszimilációs

kihívásra messzemenõ felekezeti hasonulással, vallásreformmal válaszolt,

akárcsak Nyugat-Európában. Ezzel a zsidó vallásgyakorlat igen konkrétan

közelített a keresztényekéhez (pl. az orgonazene és a magyar prédikáció

bevezetésével a zsinagógában), avval a különbséggel, hogy nálunk

ez drámai vallásszakadással járt a neológia és az ortodoxia között (1868).

Emellett azonban talán még fontosabb volt az a tény, hogy a vallásreformot

az érintettek tömegeinek számottevõ életmódbeli szekularizációja kísérte,

amellyel a honi zsidóság megint csak beilleszkedésérõl tanúskodott a világiasodó

magyar társadalomba: többségük zsinagógába éppoly ritkán – a

nagy ünnepek idején – járt, mint a keresztények templomba , még ha az

átmeneti rítusok megtartására (körülmetélés, rituális házasság, bar micva,

55

temetkezés) éppoly rendszerességgel ügyelt. Ez a „kippur-zsidóság” mindenesetre

megõrizte formális zsidó elkötelezettségét s evvel, különösen az

1895-ös „recepcióval” bekövetkezett kollektív státuszemelkedés után, a

rendi besorolás szabályai szerint államilag garantált méltósággal vett részt

a „befogadott” felekezetek tagjait megilletõ helyen (mondhatni: ultimus

inter pares alapon) a továbbra is feudális jellegû társadalom szimbolikus

hierarchiájában.

Az asszimilációs mozgósítás leglátványosabb eredménye, emlitettem, a zsidóság csoport

sajátosan gyors és radikális társadalmi felemelkedésében mutatkozott

meg. Ennek a vagyonosodáshoz, tõkés vállalkozásokhoz, jobb lakásviszonyokhoz,

a polgári fogyasztáskultúrához kötött aspektusai persze megvaló-

sulhattak volna – egyebütt Kelet-Európában meg is valósultak – különösebb

asszimiláció nélkül is. A honi zsidó mobilitásnak azonban volt egy

lényeges és teljesen nyugati mintára végrehajtott programja, amely a magyar

nyelvû és nemzeti szellemû elitiskolázáson keresztül jutott érvényre.

Ez az iskolai mobilitás, hangsúlyozni kell, nemcsak és nem is elsõsorban

egy erõs „elõpolgársággal” rendelkezõ csoport osztályprivilégiuma

volt, hanem emellett sajátosan a zsidó asszimiláció és a vele járó polgári

mûvelõdési tõkeszerzési eszményének statisztikailag mérhetõen egyedülálló

megvalósításából fakadt, mely az iskolázás státusmobilitással járó

társadalmi elõnyeit célozta meg. Röviden azt, hogy a nemesemberekbõl,

dzsentrikbõl és városi patríciusokból összetevõdõ úri osztály által lenézhetõ,

megvethetõ s kiközösíthetõ – mert bár módos, de idegen kultúrájú – zsidó

emberbõl (vagy legalább annak fiából) az urak által az úri rend erkölcskódexe

szerint is elismerten „érettségizett nadrágos ember”, „úr” lehessen,

párbaj- és „szalonképes”, katonai „önkéntességi” szolgálatra és tartalékos

tiszti rangra jogosult, még akkor is, ha esetleg gimnáziumi képesítés híján

nem tudott feltétlenül latinul (hiszen az elõbbi jogosultságokat már a zsidók

által elõszeretettel frekventált reáliskola vagy felsõ kereskedelmi érettségije

is biztosította az 1883-as minõsítési törvény óta). Míg 1870 és 1910 között

a keresztény népesség korsajátos (a 10–18 évesek számához mért) középiskolai

képesítésének növekedése jelentéktelen maradt, nem haladva

1 Ennek megfelelõen a „befogadott” felekezetek felsorolásában – pl. a hivatalos statisztikai

publikációkban – az izraeliták mindig utolsókként szerepelnek az unitáriusok után, bár

megelõzve az „egyéb” kategóriát.

56

meg a 20%-ot (és 1890 elõtt pedig egyenesen csökkent!), addig a zsidóké

több mint megduplázódott. 1910-ben már minden ötödik zsidó férfi legalább

négy középiskolai osztályt végzett, szemben pl. a római katolikusok

mindössze 5%-ával. Az ilyen nagymérvû zsidó „túliskolázás” (melynek

mértéke tulajdonképpen a mértnél is nagyobbnak tekintendõ, ha a „zsidó

származásúakat” – áttérteket, vegyes házaságból való gyerekeket stb. is

számba vesszük) érthetõen vezetett a szabadértelmiségi „túltermeléshez”

és a magánalkalmazott értelmiségi kategóriák feltöltéséhez zsidó szakemberekkel.

Magyarországon 1910-ben már az orvosok, ügyvédek, ipari,

banki és kereskedelmi tisztviselõk mintegy fele – sok helyütt (Budapesten

és a nagyvárosokban) többsége –, a mérnökök és újságírók 35-40%-a, az

elõadómûvészek és más, alkotó és a mûvészeti termelést szervezõ értelmiségiek

20-25%-a zsidó volt. Az 5%-nyi zsidó népesség az összes értelmiségi közel

negyedrészét szolgáltatta, ami azt jelentette, hogy a „nyugati zsidóság”

tagjai a legképzettebb elitcsoportokban hat-nyolcszorosan voltak felülképviselve.

Ha a zsidó „túliskolázás” és a világi értelmiség viszonylagos mennyiségi

és – sok szempontból – minõségi túlsúlya (melyet a statisztikai kutatás

a zsidók átlagosan a többieknél sokkal jobb érettségi jegyeiben, korai egyetemvégzésében,

lényegesen „modernebb” tanulmányi szakválasztásában,

gyorsabb diplomaszerzésében stb. is azonosít) egyfajta zsidó elittudatot

fejlesztett ki vagy erõsített meg nálunk is, akárcsak Nyugaton (hiszen

a hosszú 19. század vége Európában Einstein, Freud, Wittgenstein, Durkheim,

Bergson kora is), ugyanakkor azonban felgyorsította a nemzeti asszimilációnak

itt már a tiszaeszlári tömeghisztéria óta lappangó krízisét.

A századfordulón érlelõdõ válsághelyzetnek egyik – bár a látszat ellenére

távolról sem legsúlyosabb – összetevõje kétségtelenül a judeofób, protofasiszta

tömegmozgalmak felerõsödése volt. Ha azonban az ember a francia

köztársasági kormányoknak (nem beszélve a hadsereg vezetésérõl)

a Dreyfus-ügyben tanúsított ingadozó, gyáva, nemegyszer cinkosan

kétszínû magatartására gondol, vagy arra, hogy a német birodalmi parlamentben

nagy súllyal léptek fel antiszemita pártok, és Bécsben 1895 után

zsidóellenes programmal választott polgármester regnált, a magyar politikai

helyzet e téren konszolidáltnak s inkább jónak minõsíthetõ. A liberális

honi kormányok végig visszautasítottak minden koncessziót az itt is érvényre

jutó zsidóellenes nyomásnak, bár ez a Katolikus Néppárt 1895-ös

57

megalakulása óta nem csekély politikai képviselettel bírt. Az asszimilációs

konszenzust zsidó oldalról sem kérdõjelezték meg úgy, mint Nyugaton.

Nálunk elenyészõ maradt a kiegyezés után a keleti zsidók bevándorlása,

illetve a beérkezõk gyakran továbbvándoroltak Amerikába és Nyugatra.

Ráadásul itt nem voltak a földközi-tengeri térségbõl bevándorló, hagyományosabb

beállítottságú szefárd csoportok sem, amelyek megbolygathatták

volna az asszimilációs elkötelezettség dominanciáját. A belterjes életet élõ

s mind a magyar zsidó, mind a nemzeti uralkodó elitektõl távoli, illetve

idegen „keleti” zsidók tömegei földrajzilag is elkülönülten, az etnikailag

jórészt allogén lakosságú végeken tömörültek (pl. a máramarosi „Kazárföldön”),

s így alig jelentettek zavaró tényezõt a vélelmezett „magyar–zsidó

szimbiózis” nacionalista háztartásában.

A krízist nálunk elsõsorban háromfajta társadalomfejlõdési körülménynyel

lehet magyarázni.

Egyrészt kimerültek, illetve hatékonyságuk határaihoz értek a liberális

nemzeti „asszimilációs ajánlat” nyújtotta s a viszonylagos egyenlõsítéssel

járó kedvezmények forrásai. Az emancipáció utáni elsõ nemzedéknek még

nagy elégtétel volt, hogy fiait korlátozás nélkül vették fel a középiskolákba

s fõképp minden egyetemi karra (amelyek között azelõtt csak az orvosi

állt nyitva), hogy megnyílt elõttük valamennyi szabadfoglalkozás (pl. az

1860-as évektõl az ügyvédség is), és hogy különleges esetben – általában

szellemi teljesítménytöbblettel vagy anyagi hozzájárulás konvertálásával –

még a közhivatal, sõt a hadsereg zsidók elõtt (ki nem mondott elv szerint)

fenntartott részlegeiben is pozícióhoz lehetett jutni. A késõbbi és sokkal

magasabb mûveltségi tõkét felhalmozó értelmiségi nemzedékeknek azonban

ez már nem volt elég. A zseniális Polányiak, Mannheim Károly, Lukács

György és Jászi Oszkár nemzedéke, amelynek nem jutott sem a honi egyetemeken,

sem a továbbra is rendi keretek között folyó politikai porondon

hely, már igencsak elégtelennek találta az „asszimilációs ajánlat” hozamát.

Másrészt pedig, éppen magas és nyugatos mûveltsége közvetítésével

(a honi születésû zsidó diákság még a magyarországi fõiskolákon tanuló

rokonnépességnél is erõsebben volt képviselve az ausztriai, német, svájci

és más nyugati egyetemeken), ez az értelmiség már korán kapcsolatba

került a Nyugaton kifejlõdõ és széles középosztályi körökben meghonosodó

modernizációs üdvideológiákkal, mint a marxizmus és a szocializmus

58

különbözõ válfajai, a feminizmus, az eszperantizmus vagy akár a liberális-humanista

(nem nacionalista indíttatású) szabadkõmûvesség. Közéjük lehet

sorolni bizonyos értelemben a cionizmust és a zsidó nacionalizmus inkább

Kelet-Európában terjedõ s Nyugatra csak az orosz zsidó bevándorlók

által importált egyéb válfajait is (pl. a Dubnov-féle folkizmust vagy a Bund

néven elhíresült zsidó forradalmi szociáldemokráciát), hiszen ezek is az

európai kultúrnépi szuverenitásra épülõ nacionalizmusok univerzalista mintájára

tervezték az ennek az értelmezésnek megfelelõen konstruált „zsidó

nép” végsõ felszabadítását. Ezeknek az ideológiáknak a zsidókra nézve sajátosan

hatásos közös eleme az volt – az adott polgári társadalmak másokra

is érvényes modernizációs átalakítása, „meghaladása” mellett –, hogy az

elkülönült s elkülöníthetõ zsidó identitást egyetemesen érvényes társadalmi

értékkategóriákban oldotta fel. A múlt végsõ eltörlésére vonatkozó ígéret,

a kommunista eszkatológia legfõbb jelszava – akárcsak a többi univerzalista

üdvideológia, de maga a zsidó nacionalizmus is – a zsidó értelmiségnek

az annyit üldözött zsidóság továbbra is diszkriminált állapotának végleges

felszámolását, saját „történelmi zsidóságából” való felszabadulása reményét

is hordozta egy egyetemes érvényû testvéri társadalomszervezet keretében.

Ebbõl a perspektívából szemlélve máris érthetõ, miért hathattak

ezek különös erõvel a zsidó értelmiségre.

Az univerzalista üdvideológiák hatásmechanizmusának volt azonban egy

egyedi összetevõje is az asszimilált zsidóság szempontjából. Az asszimilációs

elkötelezettség egyrészt maga is markánsan modernizációs magatartást

képviselt, legalább annyiban, hogy a hagyományos zsidó léteszmény „meghaladását”

s ennek a nagyobb vendégtársadalomhoz való alkalmazkodását,

tehát egyetemesebb irányban való átalakítását célozta meg. Másrészt az

asszimiláció értelemszerûen meggyengítette vagy esetenként a szekularizáció

folytán el is szakította a zsidó identitás tradicionális gyökereit, anélkül

azonban, hogy ezeket hasonló erejûekkel pótolta volna. Az emancipáció

utáni „nemzeti” azonosulás vagy a honi elit csoportokban való mindig csak

feltételes és marginális „befogadottság” nem volt hasonlítható intenzitását,

melegségét, erejét illetõen a korábbi hitközségi kapcsolatháló, népi kultúra,

örökölt értékrend, vallásközösség és határokon túlnyúló „zsidó szolidaritás”

integrációs közegéhez. Az asszimiláció, bár a „vendégnacionalizmus” keretideológiája

inspirálta, a polgári individualizmus jegyében zajlott le egyé59

ni stratégiai választások és döntések eredményeképpen. Ez utóbbiak az

„asszimiláltakat” – éppen mint „asszimilált zsidókat” – egyénileg hagyták

szembesülni (igaz, a formális polgári jogegyenlõség körülményei között)

a szabadversenyen alapuló polgári társadalom hidegségével, idegenségével,

olykor a „mások tekintetével” kinyilvánított zsidóellenes indulataival.

Az „asszimilált zsidó” az adott társadalomban nemcsak kevésbé volt „meggyökerezett”,

de (pl. nyelvtudása vagy „túliskolázottsága” révén) egyetemesebb

mûveltséggel rendelkezett (így többet olvasott újságot, fõképp

a világsajtót), és – talán elõrehaladottabb világiasodása következtében

is – nyitottabbnak, szabadabbnak, készebbnek bizonyult a nyugati üdvideológiák

felé való tájékozódásra, amellett, hogy erre nagyobb igénye is

lehetett, mint a keresztény középosztály tagjainak.

Ennél a pontnál azonban vissza kell térnünk az antiszemitizmusnak a 19.

század végén végbemenõ motívumváltására, amely immár nem a hagyományos

zsidót, a felekezeti idegent (a „Krisztus–gyilkost”) hanem

éppen az asszimilált „modern zsidót” helyezte ellenségképe központjába.

Ebben a zsidóellenes ideológiai konstrukcióban ugyanis a „zsidó”

a modernitás képviselõjeként került a célkeresztbe, egyrészt mint ennek

kapitalista haszonélvezõje, másrészt mint gyökértelen értelmiségi

s a nemzettestbe befurakodott idegen, különösen akkor, amikor a „nemzet”

szimbolikus patrimóniumában való részesedésrõl esik szó. Az utolsó

elõtti századfordulón indul meg – még az ideológiailag elvben semleges

statisztikai irodalomban is – a zsidó „térhódításra”, a „túlreprezentációra”

vonatkozó diskurzus, amely máig is dívik. Tehát az „asszimiláció”

kárhoztatása beépül a judeofób retorikába. Ezt aztán a „keresztény

kurzus” annyiban intézményesíti, hogy az „asszimiláltakat” végleg

kiszorítja mindenfajta államilag kontrollált munkahelyrõl, az 1920-as

fõiskolai numerus claususszal brutálisan lefékezik az értelmiségbe való

bekerülést, majd az 1939-es középiskolai kvótarendszerrel végérvényesen

lezárni vélik az asszimiláció ezen királyi útját, megnehezítik – bár

csak 1937 után tiltják végképp be – a zsidó kérelmezõk névmagyarosítását

(annyira, hogy az 1940-es években egyesek már a zsidó magyarosítók

kényszerû visszaidegenítését szorgalmazzák). A zsidó

fajiságon” alapuló náci típusú rasszizmus – melyet a „fajvédõ”, ún. „harmadik

zsidótörvény” szentesít, nem tesz majd mást, mint naturalizálja a

60

zsidó másságot, egy kalap alá szorítva az elutasításban és az üldözésben

az asszimiláltakat a többi zsidóval.

A nemzeti asszimilációnak már az 1900-as évektõl fogva érlelõdõ és az

1919-es „keresztény kurzussal” kibontakozó válsága tehát idõben egybeesik

a protofasiszta tömegmozgalmak megszületésével, majd a Monarchia

összeomlását követõ felvirágzásával, de a kettõ között még sincs egyenes

ok-okozati összefüggés, mivel a krízis kezdete megelõzte az antiszemita

hisztéria egyelõre vértelen eluralkodását valamikor a világháborús években

(talán 1916-ban). Mindenesetre a válságot jelentõsen súlyosbították az

összeomlás, a forradalmak, majd az 1919-es rendszerváltás élményei, melyet

az állam és az új, antiliberális elit zsidóellenes pálfordulása követett.

Ennél a pontnál – a közhiedelmek ellenére – fontos kiemelni, hogy az asszimiláció

válsága nem az 1918–19-es fordulathoz kötõdik, ahogy ez a késõbbi

zsidóellenes agitáció retorikájában szerepel. Igaz, mind az õszirózsás forradalom

vezetõi között, mind – még prominensebben – a tanácsköztársasági

rendszerben nagy szerepet játszottak „asszimilált” (s erõsen elzsidótlanodott

vagy egyenesen zsidóellenes) zsidó származású (s ezért környezetük

által zsidónak tekintett s esetenként mint ilyet kipellengérezett) értelmiségiek,

együtt sok mással: a kommunista kísérlet tömegbázisát, értelmiségi

holdudvarát vagy a Vörös Hadsereg vezérkarát (számszerûen) jórészt nem

zsidók alkották – pedig legutoljára ezek harcoltak, mégpedig némi átmeneti

eredménnyel, az „ezeréves határok” megtartásáért, amelyeket aztán a fehér

hadsereg puskalövés nélkül adott fel, mint ahogy Horthy a magyar flottát…

Ezeket azonban nem övezte a kibontakozó fehérterror pogromterhes agitációjában

a zsidókéhoz hasonló ódium (annyira, hogy a Vörös Hadsereg

egykori tisztikarából nem kevesen kerültek át mindenfajta visszaminõsítés

nélkül a horthysta hadseregbe). A zsidó „bûnbak” szerep a forradalmakért

tehát mindenképp érdekelt antiszemita konstrukció, annál is inkább, mivel

a zsidó polgárság túlnyomó többsége a forradalmakat nem támogatta, ezeknek

nem kisrészt áldozatává is vált, s még a késõbbiekben is fenntartotta a

liberális Monarchia iránti elkötelezettségét, egybekapcsolva ezt irredenta (!)

és legitimista nosztalgiával – mely utóbbit persze a trianoni rezsim antiszemitizmusa

utólag is bõven igazolt. Mindenesetre ennek a frissen talált régiúj

bûnbaknak immár új elemként jelent meg bûnlajstromán a kommunista

szimpátia. Az 1920-as években megújított antiszemita retorikában immár

61

jól megfért egymás mellett a „judeobolsevizmus” és a zsidó plutokrácia

elleni harc szükségességének hangoztatása.

Az 1919-es fordulat legfontosabb hozama az volt, hogy a lényegében filoszemita

vagy e téren jóindulatúan semleges hatóságokból egy lényegileg

zsidóellenes rendszer alakult ki, még ha a Bethlen-féle konszolidáció alatt

(1921–1931) ennek viszonylag kevés gyakorlati következménye akadt – a már 1920 õszén bevezetett numerus claususon kívül. (Ezt azonban

a Klebelsberg-féle kultuszkormányzat 1928-ban legalább formálisan enyhített).

Zsidó részrõl az asszimiláció krízishelyzetére négyfajta válaszreakció

született.

Mindenekelõtt brutálisan felerõsödött a radikális asszimilációra való

ösztönzöttség, az elképzelt asszimilációs elvárásoknak való megfelelés késztetettsége. Ez legelõször már a Tanácsköztársaság hónapjaiban

a korábbi mértékét sokszorosan meghaladó kitérési mozgalomban öltött

testet, mely a fehérterror évében elhatalmasodott. 1919–20-ban a trianoni

ország zsidóságának több mint 2%-a hagyta el vallását, fõképp persze a

fõvárosi és nagyvárosi értelmiségbõl és polgárságból. Ez a kitérési láz még

nagyobb intenzitással fejlõdött ki a zsidótörvények éveiben és persze – kétségbeesett

és illuzórikus pánikreakció gyanánt – a német megszállás hónapjaiban

1944 márciusa után. De egyszerre – s paradox módon rendre – nõtt

a stratégiainak minõsíthetõ zsidó–keresztény vegyes házasságok, illetve

(bizonyíthatóan) az egyéb vegyes kapcsolatok arányszáma is. Budapesten

az elsõ világháborús „morális fellazulás” alatt (pontosabban akkor, amikor

a munkaerõpiacon és a társasági élet nyilvános színterein férfiszerepekben

önállósodó nõk és a harctérre vezényelt fiatal férfiak sokaságának kapcsolathálóját

és párválasztását családjuk egyre kevésbé tudta befolyásolni),

majd – más körülmények között – az 1938-as elsõ zsidótörvényt megelõzõ

években a fõvárosi zsidó férfiaknak már több mint egyötöde nem zsidó

élettársat választott. Mi több, az 1941. november 1–jei betiltás elõtti hónapokban

nemcsak történelmi csúcsra futott fel a vegyes házasságok aránya,

de a zsidó vallási „recepció” 1942. júliusi megszüntetése elõtt (amellyel ismét

törvényen kívülivé vált a zsidóságba való betérés) sok száz keresztény

nõ judaizált, minden bizonnyal a „fajgyalázási” törvény megkerülése céljából.

A hivatalos antiasszimilációs politika tehát nem állította le, sõt, bizonyos

mértékben még fel is gyorsította a zsidóság társadalmi „befogadásá62

nak” folyamatát. A névmagyarosítások aránya is egyértelmûen csak állami

nyomásra csökkent le, bár 1933 után e téren is átmeneti fellendülés

figyelhetõ meg az 1938-as betiltásig.

A második reakciótípus a kivándorlással objektivált kiválási stratégia volt.

Ennek elsõ kohorszait a numerus clausus elõl Ausztriába, Csehországba,

Németországba, majd 1933 után Olaszországba vagy máshova Nyugatra

(marginálisan Jugoszláviába is) eltávozó érettségizett diákok alkották.

Ezek egy ismeretlen, de nem jelentéktelen arányú része nem tért vissza

Magyarországra. Budapesten ennek következtében 1920 és 1930 között

számottevõen csökkent a fõiskolát végzett zsidók nyers száma, míg vidéken

szinten maradt. Az 1930-as években megerõsödött a családos kivándorlási

mozgalom, de nem nagymértékben, mert a „befogadó” országok

csak igen szelektíven, kis számban és inkább csak a diplomásokra szorítkozva

engedtek be magyar zsidó bevándorlót. Palesztina felé minimális,

néhány ezres nagyságrendû „felvándorlásról” lehet ekkoriban beszélni.

A tömegesebb alija csak a népirtást túlélõk körében valósul majd meg.

A harmadik reakciótípus pedig elvben alátámaszthatta volna a „felvándorlást”,

hiszen ez a zsidó disszimilációt, sokszor egyfajta „visszazsidósodást”

(ironikus szóhasználattal „bezsidózást”) s nemritkán – fõképp 1927 után,

amikor a Magyarországi Cionista Szövetség hivatalos mûködési engedélyt

kapott – a cionista elkötelezettséget jelentette. Mégis, nálunk a cionizmus

terjedése elenyészõ számú tényleges kivándorlót mozgósított, s ezek között

nem volt ritka a visszatérés sem. E tekintetben 1945 elõtt a cionizmus

nemcsak asszimiláción túli identitásválasztást jelentett, hanem magában

hordozott egy sor, az erõs nemzeti asszimilációval járó belsõ ellentmondást

is. Ezek közé tartozott például az is, hogy a magyar cionizmus fõiránya

a balos ideológiák felé mutatott, tehát nagyrészt kikerülte a vallásos és a

radikális jobboldali cionizmus vonzerejét. Ez avval is összefüggött, hogy

az egész zsidó értelmiség már a századvége óta vagy a polgári humanista és

szekularizmust hordozó szabadkõmûvesség vagy a szocialista típusú baloldaliság

irányában tájékozódott.

Ennek legkonkrétabb kifejezõdése éppen abban található, hogy – utoljára,

de nem utolsósorban – a nemzeti asszimiláció kiábrándultjainak növekvõ

hányada, fõképp az értelmiségben, a radikális szocialista üdvideológiák,

köztük a kommunizmus felé fordult. A szocialista mozgalmak ténylegesen

63

megvalósították az érintett zsidók feltétel nélküli „befogadását”, a zsidó

értelmiségnek intellektuális kifutási lehetõséget, nemritkán vezetõ funkciókat

és sokáig bizonyos alkotói szabadságot biztosítottak a jövõ társadalom

terveinek megfogalmazásában.

Hangsúlyozni kell, hogy a krízisre adott négyfajta válasz az érdekeltek

élményvilágában, életciklusában vagy szûkebb családi integrációs közegeiben

nem mindig és sokszor egyáltalán nem különült el. Minden választás

elsõsorban stratégikus lépésként értékelõdött fel a stigmatizált zsidó identitástól

mint az antiszemitizmus céltáblájától való meg- és felszabadulás

jegyében, bármennyire is látszólag egymásnak ellentmondó ideológiai,

morális és politikai elkötelezettségeket képviseltek. Kitértek is voltak az

aliját választók között. Nem egy túlélõje a népirtásnak egy idõben lépett

be a kommunista pártba és hajtotta gyermeke fejét a keresztvíz alá. A Párt

1949-es tagrevíziója során a zsidó identitásúnak számítók harmadánál találták

meg a cionista szövetségben való tagság igazolását. Különösen gyakori

volt a látszólag elõzmények nélküli „kommunizálás” a zsidó polgári osztály

haláltáborokból visszatérõ vagy a nyilas terrort átélõ fiataljai körében.

Ezek között persze késõbb sok kiábrándultat is találni, nevezetesen az 1956-

os forradalom értelmiségi elõkészítõi, a kádári börtöncellák lakói vagy

a politikai emigráció soraiban.

Az, hogy a szovjetizálás körülményei között a kommunizmus lett a Soá

túlélõinek minden bizonnyal egyik fontos, talán legfontosabb ideológiai

gyülekezési pontja, elég jól magyarázható a felszabadulást hozó haderõ

tekintélyével. Ám a korábban jelzetteken kívül avval is, hogy a kommunizmus

hordozta legteljesebben a „zsidóságtól” – egyszerre az üldözésekkel

teli múlttól, a stigmatizált társadalmi helyzettõl, a terhesnek (mert

„elavultnak”) ítélt zsidó kultúrörökségtõl, a vallási hagyomány súlyától

a szekularizált világban, sok fiatal számára a szülök nemzedéke által elfogadott

és a Soá tapasztalata után szégyenletesnek tekintett kompromisszumoktól

éppúgy, mint nemritkán (a balos ideológiai szocializáció hatásaként)

a szülõk „polgári” értékeitõl – való megszabadulás ígéretét. Fontos

megérteni, hogy ezek a remények részben meg is valósultak rövid vagy

hosszú távon, másrészt ugyanakkor szétfoszlottak a kommunista rendszer

sztálinista elfajzásával. Mégis, sokak számára – legalább Magyarországon

– a vesztett illúziók okozta csalódás csekélyebb volt, mint egyebütt.

64

A zsidóság szempontjából a kommunizmus kádárista válfaja – a lengyellel,

a csehszlovákkal, a románnal vagy magával a szovjettel szemben – mégis a

„legkisebb rossznak” bizonyult. A rendszer sohasem rendezett zsidóellenes

hajszát, még ha az 1950-es években elõ is fordult, hogy a „polgári hátterû”

(értsd: zsidó) elemek a tisztogatások vagy a kitelepítések áldozatai lettek.

A polgári rendet deklasszálták, de attól függetlenül, hogy zsidó vagy nem

zsidó gyökerû volt-e. A viszonylagos közmegegyezésen alapuló kádárista

társadalmi alku nevében sohasem engedtek a zsidóellenes bûnbakkeresés

másutt bõven alkalmazott kísértésének. A kommunizmus – mindent egybevéve

itt „modernebbnek”, egalitáriusabbnak s a zsidó emancipáció fenntartása

szempontjából kedvezõbbnek bizonyult, mint az azelõtti rendszer.

Ennél a pontnál azonban megint eltért, sok szempontból elszakadt egymástól

az 1945 utáni egész új fejlõdés képe, majd emléke a zsidó és a nem

zsidó közvéleményt formáló értelmiség és középosztály tudatában. Míg

a zsidók számára – értelemszerûen – 1945 egyértelmûen és megváltoztathatatlanul

a felszabadulást jelentette, a visszatekintés nem zsidó változata

ebben elsõsorban s dominánsan a kommunista hatalomátvétel kezdetét látta.

Ez a vízió sokaknál a kommunizmust egyfajta „zsidó hatalom” modelljévé

avatta, illetve megerõsítette az erre vonatkozó s már a Horthy-korszak

antiszemita retorikájában megjelenített sztereotípiát. Ennek ugyan az 1956-

os forradalomban – eléggé váratlanul – még csak kevés (inkább vidéki és

– talán a forradalom idõhiánya miatt – nem súlyos) objektivációja volt. Ez

a retorika megint csak igen laza, alig van köszönõ viszonyban a valósággal.

A Rákosi-korszak vezetõ trojkájára vagy a korabeli Államvédelmi Hatóság

fõtiszti karára még csak ráfért a „zsidó hatalom” jelzõje, bár ezek

felekezeti háttérre való tekintet nélkül tették tönkre, telepítették ki vagy

nyomorították el a volt polgári réteg (mint tudjuk, nem kisrészt zsidó) tagjait.

A Kádár-rendszer uralkodó grémiumában azonban már csak elvétve

akadtak zsidó származású káderek, s ezek között is csupán a kulturális

ügyek felelõse volt prominensnek tekinthetõ. Az antiszemita sztereotípiák

gyártóit és használóit persze nem a valóság érdekelte, hanem a judeofób

indulatok kapaszkodási felülete, s erre a zsidó kommunizmus fantomképe

végig alkalmasnak bizonyult akkor is (s azóta is), hogy tudjuk: a „keresztény”

középosztály újraintegrált tagjai (a kollaboráns felsõpapsággal

együtt) rendre (s sokszor buzgón) elfogadták a kádárista alkuajánlatokat,

65

míg a rendszer ellenzékét jórészt a volt zsidó káderek lázadó gyermekei

vezették és szervezték…

Visszatérve a kommunista éra alatt kifejlõdõ zsidó identitásmodellre,

emlékeztetni kell arra a sokak által máig nem eléggé számon tartott tényre,

hogy miképp találkozhatott a túlélõk identitásigénye a „zsidóságnak”

a kommunista rendszer által proponált visszafogott, átmenetileg (az 1950-

es években) teljesen, késõbb mérsékeltebben tabuizált kezelésében. A Soá

élménye minden érintett számára, sõt a leszármazottak számára is – már

amikor ezt az élményt egyáltalán megosztották (ami, tudjuk, távolról sem

minden családban történt meg) – kitörölhetetlen s átélt valóságában elmondhatatlan,

közölhetetlen maradt. De 1948 után állampolitikai szintre

emelkedett az az elv, hogy a zsidókról mint olyanokról nem szabad, nem

illik, nem „pártos” beszélni semmilyen összefüggésben – lehetõleg még az

üldözések kapcsán sem (innen a kommunista történelemkönyvek sztereotip

megfogalmazása a Soáról: „fasiszták üldözték az antifasisztákat”…).

E szerint, aki zsidókról tesz említést, az gyaníthatóan antiszemita is. A Soá

utáni zsidóság tudatvilágát tipikusan meghatározó extrovertált gyanakvás

találkozott a kommunista gyanakvással, s e kettõs, különbözõképp motivált,

de hasonló intenzitású paranoid „túlérzékenység” egyesült a „zsidóságnak”

mint a társadalmi közbeszéd témájának publikus elfojtásában.

Ez a tabusítás ugyanakkor megfelelt annak a „morális koalíciónak” is, amellyel

a nem antiszemita s nem zsidó közvélemény a Soá rettenetére reagált

(a Bethlen Istvánnak tulajdonított mondás szerint: „Úriember ezek után

nem lehet antiszemita”), s egyben igyekezett saját felelõsségét minimalizálni

vagy egyenesen elhárítani. A zsidóság tabuját, ha ez enyhült is,

a rendszer végéig messzemenõen fenntartották mindenütt, kivéve a közélet

azon területein, melyeket a hatalom nem tudott kontrollálni, tehát a családokban

és a stadionokban. Ez viszont hozzájárult annak az illúziónak a

fenntartásához zsidó körökben, hogy az antiszemitizmus is megszûnt, legalábbis

megszûnõben van – hiszen nem jut (az örök rangadók fociközönségén

kívül) nyilvános kifejezéshez.

A kommunista tabut azért emeltem ki, hogy világossá váljon e tekintetben

az 1989 utáni rendszerváltozással beállt új helyzet egyik fontos és

sok érdekelt által érthetetlen fejleménye. A demokrácia nem ismeri a tabut,

legalábbis az államilag elrendelt vagy támogatott hallgatást. 1989 után

66

az addig elfojtott zsidóellenes közbeszéd is nyilvánosságra került, nemegyszer

– pl. keresztény egyházi körökben – a régi rendszer zsidóellenes

hisztériájára emlékeztetõ módon. Ugyanakkor azonban, s ezt sem szabad

elfelejteni, a tabu megszûnte a „zsidóságot” a társadalmi közbeszéd pozitív

elõjelû részlegébe is beemelte. Például megindult a zsidóság történelmének

azelõtt teljességgel elhanyagolt kutatása. Zsidó szellemiségû kulturális

központok alakultak. Társadalmi munkával s gyakran helyi közösségek

kezdeményezésére rendre helyreállitják, rehabilitálják a magyar zsidó múlt tárgyi

emlékeit (zsinagógákat, temetõket). A tabu a zsidó tudatban is feloldódott

annyira, hogy egyesek zsidó kulturális reneszánszról beszélnek. A vallási

reneszánsz meglétét, fõképp a fiatalabb nemzedékekben, szociológiai

kutatások is igazolták (példaértékûek erre nézve Kovács András munkái).

Ez a fejlõdés azonban elválaszthatatlan a Nyugatról és Izraelbõl az országba

áramló zsidó szellemi és anyagi tõkebefektetésektõl, a nemzetközi tevékenységet

kifejtõ zsidó intézményhálózat térnyerésétõl Magyarországon,

a szabad utazási feltételektõl s attól, hogy Izrael megjelent a magyar zsidó

tudatvilág utalási rendszerének fókuszában.

Az 1989 utáni átalakulásnak ezek az aspektusai mind megfelelnek egyfajta

„nyugatosodásnak”, hiszen hasonló fejlõdés Nyugat-Európában és

persze Amerikában már sokkal korábban kiteljesedett. Ez vonatkozik az

antiszemita gyûlöletbeszéd nyilvánosságára éppúgy, mint a zsidóság önmozgósítására,

a partikuláris önszervezõdés azelõtt tiltott vagy eleve kilátástalanságra

ítélt programjaiban, melyek sorában a Bálint Házat éppúgy

lehet említeni, mint a klezmer zenekarokat, a kulturális kávéházakat, a

Zsidó Nyári Fesztivált vagy a zsinagógák látogatását. Ezek végsõ soron

azt a paradox helyzetet eredményezték, hogy az immár minden tekintetben

teljesen „asszimiláción túli” honi zsidóságban asszimilációellenes beállítódások

rögzõdtek. Legalábbis a zsidó közbeszédben megjelent az asszimiláció

elvetésének témája, anélkül persze, hogy ebbõl az érintettek legtöbbször

bármilyen gyakorlati következtetést vonnának le, hacsak a „mi-tudat”

proklamálását nem, vagy azokat a kísérleteket, hogy megõrizzék a kollektív

bezárkózás a valóságban gyakran igencsak hamis látszatát.

De az 1989 utáni fejlõdésnek, akárcsak a korábban Nyugaton lezajlottnak

a leglényegesebb vonása valószínûleg abban van, hogy prométheuszi,

„szabad választásos” helyzetbe hozta a honban élõ zsidóságot. Ez, tudjuk,

67

történelmileg teljesen új állapot. A „liberális asszimilációs ajánlat”-ba

is erõs kényszerítõ elemek voltak beépítve. A zsidóság szempontjából

a Horthy-korszak vagy (az egész társadalomra kiterjesztve) a szovjetizált

államszocializmus valódi kényszerhelyzetet jelentett – konkrétan az identitási

lehetõségek közötti választás szempontjából (pl. annyiban, hogy a

cionizmus be volt tiltva, s a vallást is csak erõs korlátok között lehetett gyakorolni).

Az e rendszerek örökébe lépõ demokratikus jogállam valójában

történelmileg legelõször adta meg – természeténél fogva (hiszen ez minden

partikuláris kollektívára érvényes) – az identitásválasztás teljes szabadságát.

Ugyanakkor ez a szabadság – a sajtó-, a vélemény-, a szólás- és lelkiismereti

szabadság jogi rendezettségének igen tág keretei között – a zsidóellenes

indulatok kifejezését is felszabadította a kommunista tilalom és tabu

alól. Ezen túl ennek a nyílt társadalmi állapotnak a dinamikája – beépített

feszültségeivel, konfliktusforrásaival, de jogi védettségi mechanizmusaival

együtt – határozza meg hosszú távon a zsidó–nem zsidó kapcsolatokat és

a zsidó identitás kifejezésének lehetõségeit.

Ez a helyzet nagyjából azonos a Nyugaton meglévõvel.

Ennek a prométheuszi helyzetnek a keretében indulhatott meg a zsidó–

zsidó párbeszédben az a máig tartó széleskörû vita, amely a zsidó identitásválasztások

körül zajlik, nagyjából a hagyományos vagy nem hagyományos

vallásosság, a további, döntõen magyar nemzeti elkötelezettség, a cionizmus,

a külön nemzetiségiség és az univerzalista „kiszállás” (opting out) egymást

legtöbbször nem is teljesen kizáró opciói között. Ez a soha le nem zárható vita a

nyílt társadalmi állapothoz köthetõ, s potenciálisan minden partikuláris (pl.

vallási vagy nemzetiségi) csoportot érinthet. A zsidóság helyzete azonban

továbbra is alapvetõen más, mint a többi, hasonló csoportképzõdményé,

mert a jogállami védettség ellenére, sõt talán éppen amiatt, hogy erre állandóan

intenzíven igényt kell tartania, továbbra is veszélyközösség jellegü. A veszélyt nem csak s talán nem is elsõsorban a helyi antiszemita

csoportosulások képezik, amelyek otromba akcióit, szervezkedését és

jelszavait egyes jobboldali pártok nem restellnek átvenni vagy elnézéssel

kezelni szavazói bázisaik bõvítése reményében. A veszély – minden jellegváltása

és földrajzi-politikai elterjedésének átalakulása ellenére – most

is világméretû, akárcsak a 19. század végén, amikor Európa-szerte zászlót

bontott a politikai antiszemitizmus. Most már, ha marginálisan is, de hoz68

zánk is begyûrûzött az Amerika-ellenességgel (néha egyszerûen Nyugat-ellenességgel)

párosuló Izrael-ellenesség, amelynek nem nehéz kendõzetlen

antiszemitizmusba torkollnia. Ami talán még hiányzott a Nyugatról importált

ez irányú ideológiai termékek közül, az a baloldali, „harmadik világ-párti”,

arabbarát Izrael-ellenességbe csomagolt antiszemitizmus, melynek

terjesztõi közül persze Franciaországban és Angliában nem hiányzanak az

univerzalista értékeket valló zsidó értelmiségiek sem...

Ezt a túlságosan gyors történelmi áttekintést két megjegyzéssel zárnám,

amelyek a zsidóság társadalmi helyzetének legújabb összetevõire utalnak.

Egyrészt ismét hangsúlyoznám, hogy a mai pluralizmus a zsidó csoportazonosság,

„mi-tudat” és öndefiníció választható modelljei tekintetében

egyetlen korábbihoz nem hasonlítható, még akkor sem, ha némely választási

lehetõség (pl. a cionizmus vagy az univerzalizmus) korábban is léteztek.

Ami ugyanis korábban lényegileg kívülrõl meghatározott s nemegyszer

egyenesen külsõ nyomásra történt, az most szabad választás tárgya, amellett,

hogy – mint mindig a társas élet szokásos determinációi szerint – a családi

kultúra, az élményvilág, a réteghelyzet, a kapcsolatháló stb. terméke is.

Második záró megjegyzésem arra vonatkozik, hogy ugyanez a pluralizmus

annyiban sem hasonlítható a korábbiakhoz, hogy egyfajta, ilyen

mértékben még meg nem valósult „asszimiláción túli” állapotot tükröz.

A honi zsidóság, bármilyen identitást választ is magának a zsidóságon belül,

vagy bármilyen viszonyt tart fenn szülõföldjével, sõt bármilyen hazát

választ is (ha kivándorol akár Erec Izraelbe), objektív társadalmi létében

mindenekelõtt magyar (pl. Izraelben „magyar olé”). Akarva-akaratlanul

a többi magyarral osztozik az anyanyelven, a történelmi emlékekben (bármilyennek

minõsülnek is ezek), a szokásrendben és az antropológiai értelemben

vett kultúrában, sõt e honban jórészt még társadalmi kapcsolathálójában

is (barátai, közvetlen vagy oldalági rokonai, kollégái, szövetségesei

révén). Ezen az „asszimiláción túli” állapoton nem változtatnak lényegesen

a bezárkózás, az elkülönülés, a disszimiláció felé vivõ identitásbeli választások

sem, vagy az, hogy egyes érintettek „objektív magyarságukat” olykor vagy akár állandóan

eltérõ módon élik meg a többi magyarhoz képest, legalább annyiban,

hogy a többiek számára az antiszemita veszély nem tét a kollektív identitásélményben.

Rövid távon várhatóan ez így is fog maradni. (Hosszú távon

pedig ki tudja?)